Sự Kiện

Mở Alpha Test vào lúc 9:00 sáng ngày 17/6

Các anh hùng có thể nhận vô hạn các nguyên liệu như sau :

Đồng Và Mốc Nạp
Tiền Xu
Mảnh Ngoại Trang
Mảnh Mặt Nạ
Mảnh Ấn
Mảnh Già Lam Kinh
Linh Hồn Thú Cưỡi
Trùng Sinh Đơn
Điểm Tích Cực
Điểm Chiến Thần
Bùa Bảo Toàn
Lam Long Đơn Thiên Dẫn
Tinh Thạch Dẫn Mạch

Dùng các nguyên liệu đó để thỏa sức nâng cấp và mua sắm !