Hướng Dẫn

Ấn Thiên Phụng

16-02-2020

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp ở CƠ QUAN NÂNG CẤP tại Thành Chính
  •  
  •  
  • – Cần Ấn cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

II.Nguyên liệu nâng cấp.

Mảnh Ấn – Cao

  • Dùng <Bùa Bảo Toàn> Để +10% Tỷ lệ
Cấp Ấn Mảnh Ấn – Cao Tỷ Lệ %
1 CODE FB LIKE SHARE
2 30 90%
3 50 80%
4 70 70%
5 90 60%
6 110 50%
7 130 40%
8 150 30%
9 170 20%
10 190 10%

Lưu Ý: 

  • Nâng Cấp có tỉ lệ rớt
  • Dùng bùa bảo toàn, tăng 10% tỷ lệ
  • Mảnh Ấn Cao được dung luyện ở NPC Đổi Thưởng

Cao Cấp – Tiến Cấp Ma Ấn S

Khi đã có ấn 10 (Thái Cực Ấn), anh hùng được quyền tiến cấp lên Ma Ấn S