Sự Kiện

  • Sự kiện mới, Đua TOP Liên SV Mới
  • Quà Tiêu Dao Lục
  • Giao diện F1 thế hệ 3 cùng với thay đổi các mảng nhỏ của Giao Diện
  • Miễn phí toàn bộ Tính Năng F1
  • Cập nhật Đồng Hành 9 Kỹ Năng, Ma Kinh, Thiên Kinh

— Còn cập nhật