Hướng Dẫn

NHẬN QUÀ ONLINE

11-03-2020

Mỗi 15 phút ONLINE anh hùng sẽ nhận được một món quà. Nhận trong <TÚI TÂN THỦ>

Mốc thời gian và quà nhận được

Thời GianQuà Nhận Được
15 Phút500 Mảnh Ngoại Trang (Khóa)
50 Trùng Sinh Đơn (Khóa)
30 Phút50 Tiền Xu (Khóa)
100 Trùng Sinh Đơn (Khóa)
45 Phút500 Mảnh Ngoại Trang (Khóa)
50 Trùng Sinh Đơn (Khóa)
60 Phút50 Tiền Xu (Khóa)
75 Phút500 Mảnh Ngoại Trang (Khóa)
50 Trùng Sinh Đơn (Khóa)
95 Phút50 Tiền Xu (Khóa)
110 Phút50 Tiền Xu (Khóa)
250 Trùng Sinh Đơn (Khóa)
125 Phút2000 Mảnh Ngoại Trang (Khóa)
150 Trùng Sinh Đơn (Khóa)
150 Tiền Xu (Khóa)
2 Linh Hồn Luân Hồi (Khóa)