Sự Kiện

I. Thể Lệ

Trong thời gian yêu cầu, 10 người dâng Bánh Tết nhiều nhất ở 3 SV Bá Phụng – Đế Phụng – Vương Phụng sẽ nhận được quà thưởng hấp dẫn

II: Thời gian

Bắt Đầu 0h00 24/10

Kết Thúc(Chốt) : 24h00 2/11

III: Nguyên Liệu Cấu Thành Bánh Tết để dâng

1.Train map 115 để nhận <Gạo Nếp>, nguyên liệu quan trọng nhất để chế tạo Bánh Tết

2.Đến NPC Chế tạo để mua <Khuôn Làm Bánh> và chế tạo Bánh Tết (Phượng Tường Phủ)

3. Dâng Bánh Tết tại NPC Event (Phượng Tường)

VI : Quà TOP

TOP Dâng Liên SVQuà TOP Dâng Liên SV
Bá Phụng – Đế Phụng – Vương Phụng3/11 sẽ phát quà TOP dâng Liên SV
1– Đồng Hành 10 Kỹ Năng
– 1 Vũ Khí Ma Phụng (Vĩnh Viễn)
– 199999 Mảnh Ngoại Trang
– 199999 Mảnh Ấn
– 29999 Phụng Hoàng Thiên Dẫn
– 49999 Bảo Châu Kim Hoàng
2– Đồng Hành 10 Kỹ Năng
– 150000 Mảnh Ngoại Trang
– 150000 Mảnh Ấn
– 25000 Phụng Hoàng Thiên Dẫn
– 40000 Bảo Châu Kim Hoàng
3– 120000 Mảnh Ngoại Trang
– 120000 Mảnh Ấn
– 20000 Phụng Hoàng Thiên Dẫn
– 30000 Bảo Châu Kim Hoàng
4 > 10– 120000 Mảnh Ngoại Trang
– 90000 Mảnh Ấn
– 10000 Phụng Hoàng Thiên Dẫn
– 15000 Bảo Châu Kim Hoàng

Lưu Ý :

  • Cần dâng đủ tối thiểu 2000 Bánh Tết mới được tính trong BXH, trường hợp bạn trong TOP 10 mà không dâng đủ coi như không hợp lệ