Hướng Dẫn

Già Lam Kinh

16-02-2020

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp ở CƠ QUAN NÂNG CẤP tại Thành Chính
  •  
  •  
  • – Cần Già Lam Kinh cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

II.Nguyên liệu nâng cấp.

  • Dùng <Bùa Bảo Toàn> Để +10% Tỷ lệ
Cấp GLK Tỷ Lệ % Mảnh Già Lam Kinh
1 CODE FB LIKE SHARE
2 90 20000
3 80 30000
4 70 40000
5 60 50000
6 50 60000
7 40 70000
8 30 80000
9 20 90000
10 10 100000

Lưu Ý: 

  • Nâng Cấp có tỉ lệ rớt
  • Dùng bùa bảo toàn, tăng 10% tỷ lệ