Hướng Dẫn

Chân Nguyên

28-02-2020

Untitled

I.Mua Chân Nguyên.

  • Tiến hành mua ở KTC (CTRL+G)

Untitled
II.Nguyên Liệu Để Luyện Hóa

  • Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
  • Chân Nguyên Tu Luyên Đơn Trung (Dung Luyện Từ 1000 <Chân Nguyên Tu Luyện Đơn>)
  •  
Chân Nguyên Chân Nguyên Tu Luyện Đơn

Untitled

Tỷ lệ thành công %  
Cấp 1 Mua ở KTC
Cấp 2 1000 100  
Cấp 3 2000 100  
Cấp 4 2000 100  
Cấp 5 5000 100  
Cấp 6 5000 100  
Cấp 7 10000 100  
Cấp 8 15000 100  
Cấp 9 30000 100  
Cấp 10 40000 100