Cày Cuốc

 

THỜI GIAN XUẤT HIỆN QUẢ HOÀNG KIM

LẦN 1=0800
LẦN 2=1400

LẦN 3=2300

Map 115 Mông Cổ Vương Đình 216.215

QUÀ KHI Mở Rương Phú Quý

  • Ngẫu nhiên các anh hùng sẽ nhận được Đồng và Tiền Xu