Hướng Dẫn

Cố Vấn

30-06-2019

I : NPC NÂNG CẤP

II: SỐ LƯỢNG NGUYÊN LIỆU

CấpLam Long Đơn Thiên DẫnTỷ lệ thành công %
Cấp 1Code Facebook
Cấp 22 Lam Long Đơn Thiên Dẫn + 100 Vạn Đồng Thường100
Cấp 33 Lam Long Đơn Thiên Dẫn + 100 Vạn Đồng Thường90
Cấp 44 Lam Long Đơn Thiên Dẫn + 100 Vạn Đồng Thường80
Cấp 55 Lam Long Đơn Thiên Dẫn + 100 Vạn Đồng Thường70
Cấp 66 Lam Long Đơn Thiên Dẫn + 100 Vạn Đồng Thường60
Cấp 77 Lam Long Đơn Thiên Dẫn + 100 Vạn Đồng Thường50
Cấp 88 Lam Long Đơn Thiên Dẫn + 100 Vạn Đồng Thường40
Cấp 99 Lam Long ĐơnThiên Dẫn + 100 Vạn Đồng Thường30
Cấp 1010 Lam Long Đơn Thiên Dẫn + 100 Vạn Đồng Thường20

Chú ý :

Lam Long Đơn Thiên Dẫn được dung luyện từ Lam Long Đơn, dung luyện Tại NPC Đổi Thưởng (Thành Chính)