Hướng Dẫn

Hộ Pháp

30-06-2019

I : NPC NÂNG CẤP

II: SỐ LƯỢNG NGUYÊN LIỆU

CấpLam Long Đơn Thiên DẫnTỷ lệ thành công %
Cấp 1Code Facebook
Cấp 22100
Cấp 3390
Cấp 44 80
Cấp 55 70
Cấp 66 60
Cấp 77 50
Cấp 88 40
Cấp 99 30
Cấp 101020

Chú ý :

Nâng cấp có tỉ lệ thất bại, khi thất bại sẽ bị rớt 1 cấp

Dùng bùa bảo toàn khi thất bại sẽ không bị rớt cấp

Lam Long Đơn Thiên Dẫn được dung luyện từ Lam Long Đơn, dung luyện Tại NPC Đổi Thưởng (Thành Chính)