Hướng Dẫn

Thánh Linh

28-02-2020

Untitled

I.Mua Thánh Linh.

  • Tiến hành mua ở KTC (CTRL+G)
  • Untitled

II.Nguyên Liệu Để Luyện Hóa

  • Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
  • Thánh Linh Bảo Hạp Hồn Trung (Dung Luyện Từ 1000 <Thánh Linh Bảo Hạp Hồn>)
  •  
Thánh Linh Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
Untitled
Tỷ lệ thành công %  
Cấp 1 Mua ở KTC
Cấp 2 1000 100  
Cấp 3 2000 100  
Cấp 4 2000 100  
Cấp 5 5000 100  
Cấp 6 5000 100  
Cấp 7 10000 100  
Cấp 8 15000 100  
Cấp 9 30000 100  
Cấp 10 40000 100  

III. Hướng Dẫn Luyện Hóa Thánh Linh

  1. Chuột phải vào <Thánh Linh Bảo Hạp Hồn> và ”tích hồn”

Untitled

2. Dùng <Tu Luyện Châu> luyện hóa

Untitled

Untitled

_________________Trân trọng_________________
Thiên Phụng Kiếm
logo-Recovered