Hướng Dẫn

I: NPC TRÙNG SINH

Vị trí: Phượng Tường Phủ (220-219)

II: CÁCH THỨC TRÙNG SINH VÀ LUÂN HỒI

 1. Quy Luật
 • Số lần trùng sinh MAX là 450 lần
 • Sau khi trùng sinh 450 lần sẽ được LUÂN HỒI
 • Sai khi LUÂN HỒI sẽ được trùng sinh trở lại lần 1.
 • Mỗi Lần Trùng Sinh sẽ được 1 điểm tiềm năng
 • Mỗi lần LUÂN HỒI cũng sẽ được 500 điềm tiềm năng, giảm 50 tiềm năng ở mỗi lần LUÂN HỒI lên cấp cao hơn. Ví dụ : Luân Hồi 1 được 500 Điểm tiềm Năng. Thì Luân Hồi 2 được 450 Điểm tiềm năng...
 • Ở cấp Luân Hồi sẽ được mở CỬA HÀNG LUÂN HỒI
 • CỬA HÀNG LUÂN HỒI sẽ mua được trang bị THIÊN MỆNH các dòng OTP tăng theo cấp Luân Hồi

III: NGUYÊN LIỆU CHI TIẾT

 1. 1.Nguyên Liệu Cho Những Lần Trùng Sinh

Số Lần Trùng Sinh Số TSD tốn cho mỗi lần TS trong khoảng đó
1 >> 200 Lần Trùng Sinh300 Trùng Sinh Đơn/ 1 Lần TS
201 >> 300 Lần Trùng Sinh400 Trùng Sinh Đơn/ 1 Lần TS
301>> 450 Lần Trùng Sinh550 Trùng Sinh Đơn/ 1 Lần TS

2. Nguyên Liệu Cho Những Lần Luân Hồi

 • Linh Hồn Luân hồi mua ở Cửa Hàng Tiền Xu
Cấp Luân HồiSố Linh Hồn Luân Hồi Cần Thiết
1200
2500
3800
41000
52000
63000
73500
84000
94500
105000

IV: GIÁ TRỊ TRANG BỊ THIÊN MỆNH THEO CẤP TRONG CỬA HÀNG LUÂN HỒI

Cấp Luân HồiGiá Tiền Xu/1 Món Thiên Mệnh
150 Tiền Xu
2100 Tiền Xu
3150 Tiền Xu
4200 Tiền Xu
5250 Tiền Xu
6300 Tiền Xu
7350 Tiền Xu
8400 Tiền Xu
9450 Tiền Xu
10500 Tiền Xu

V: VÍ DỤ

 • Ví dụ cho 1 trang bị (Áo) của Luân Hồi 1 và Luân Hồi 3
Luần Hồi 1Luân Hồi 3
ÁoÁo

VI: THĂNG THIÊN NHẬP MA

 1. NPC

2. Điều Kiện

 • Trùng Sinh 200 Lần
 • Sau Khi Thăng Thiên hoặc Nhập Ma sẽ được Kỹ Năng + Danh Hiệu
Thăng ThiênNhập Ma
Danh HiệuDanh Hiệu
Kỹ Năng:


Kỹ Năng

3. Nguyên Liệu

Đổi Hệ : 5000 Tiền Xu

Nâng Cấp Kỹ Năng Tiên Ma

Cấp Kỹ NăngTSDTiền XuTỉ Lệ
1 10000 3000 100%
2 10000 3000 100%
3 10000 3000 100%
4 10000 3000 100%
5 10000 3000 100%
6 10000 3000 100%
7 10000 3000 100%
8 10000 3000 100%
9 10000 3000 100%