Cày Cuốc

TỔ HỢP PHÍM

Ấn tổ hợp phím ALT + J sẽ xuất hiện ra 1 bảng

THIẾT LẬP VÀ LƯU

Thiết lập các điểm train như hình trên là có thể Auto Train rồi.