Hướng Dẫn

I.NPC liên quan.

 • Tiến hành nâng cấp ở CƠ QUAN NÂNG CẤP tại Thành Chính
 •  
 •  
 • – Cần Vũ khí Thiên Phụng thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
 • Vũ Khí Thiên Phụng Cấp 1 mở <Rương FULL Vũ Khí Thiên Phụng> vừa tạo nhân vật
 • Tiền Xu : Nạp Thẻ, Sự Kiện, Hoạt Động Trong Game
 • Đá Huyền Thiết : Nạp Thẻ, Sự Kiện, Hoạt Động Trong Game
 • Đá Thần Sa: Nạp Thẻ, Sự Kiện, Hoạt Động Trong Game

II.Nguyên liệu nâng cấp.

Mặt Nạ Tiền Xu Đá Huyền Thiết Đá Thần Sa
Cấp 1 Mở <Rương FULL Vũ Khí Thiên Phụng> Khi Vừa Tạo Nhận Vật
Cấp 2 1000 1000 1000
Cấp 3 1500 1500 1500
Cấp 4 2000 2000 2000
Cấp 5 2500 2500 2500
Cấp 6 3000 3000 3000
Cấp 7 3500 3500 3500
Cấp 8 4000 4000 4000
Cấp 9 4500 4500 4500
Cấp 10 5000 5000 5000
Cấp 11 9000 7000 7000
Cấp 12 13000 9000 9000
Cấp 13 17000 12000 12000
Cấp 14 21000 15000 15000
Cấp 15 25000 18000 18000
Cấp 16 29000 21000 21000
Cấp 17 33000 24000 24000
Cấp 18 37000 27000 27000
Cấp 19 41000 30000 30000
Cấp 20 45000 33000 33000

Hình ảnh 1 Vũ Khí Thiên Phụng  Max Cấp 20

(Cao Cấp) Tiến Cấp Vũ Khí S+

I: NPC Nâng Cấp

NPC ở Phượng Tường Phủ (Tọa Độ : 223-220)

II: Chi Tiết

Vũ Khí Thần Sa Vô Hạ Dẫn Tiến Cấp Lệnh Bùa Bảo Toàn (Tăng 5%, khi xịt không bị rớt cấp) Tỉ Lệ
Thần Sa 15 10 10 5%
Thiên Sa 30 20 20 5%
Thiên Phụng 45 30 30 5%
Ma Phụng 60 40 40 5%
Thiên Binh 75 50 50 5%

III: Lưu Ý

 • Tiến cấp
 • Vũ khí Thần Sa cần ít nhất Vũ Khí Trấn Phái cấp 20
 • Dùng bùa bảo toàn khi xịt sẽ không bị rớt cấp
 • Thần sa vô hạ dẫn được dung luyện từ Đá Thần Sa + Đá Huyền Thiết. Đến NPC Hoạt Động
 • Tiến Cấp Lệnh mua ở Cửa Hàng Tiền Xu